Dự án Score-Chuyên đề 5: An toàn vệ sinh lao động

Văn phòng Hội mỹ nghệ và Chế biến gỗ

Hướng dẫn các vấn đề pháp lý về ATVSLD 

Lập bản đồ xác định các rủi ro mất an toàn tại doanh nghiệp 

Xây dựng kế hoạch cải tiến loại bỏ, giảm thiểu rủi ro về ATVSLD

Tăng cường nhận thức của nhân viên về mối liên hệ giữa ATVSLD và năng suất