Dự án Score-Chuyên đề 2: Quản lý chất lượng

Văn phòng Hội mỹ nghệ và Chế biến gỗ

 

Xây dựng các chương trình nâng cao chất lượng sản phẩm

Áp dụng hiệu quả các công cụ quản lý chất lượng 

Tăng cường về nhận thức quản lý chất lượng trong sản xuất

Cải tiến hệ thống thống kê, quản lý chất lượng 

Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng bền vững