Dự án SCORE chuyên đề 1: HỢP TÁC TẠI NƠI LÀM VIỆC

Văn phòng HAWA và nhà máy doanh nghiệp

  • Xây dựng nhóm cải tiến doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch và triển khai cải tiến.
  • Tăng cường hiệu quả trao đổi thông tin tại nơi làm việc.
  • Hoàn thiện nền tảng quản lý sản xuất bằng các công cụ như 5S, Kaizen, KPI.
  • Xây dựng văn hóa cải tiến liên tục tập trung vào con người với chi phí thấp và hiệu quả bền vững.
  • Giảm lãng phí và chi phí sản xuât cho doanh nghiệp.
  • Xây dựng nền tảng để doanh nghiêp tiến tục triển khai có hiệu quả các chuyên đề sau.